Pre-IPO Private placement offer

Conax group is raising SEK 15 million in pre-IPO funding with a pre-money valuation of SEK 116 million. The pre-IPO is guaranteed up to SEK 10 million by Johan Lund (CEO of Front Ventures AB) and Sven Hattenhauer (chairman of Conax Group AB).

During end of 2021, Conax is planning to list on the Nasdaq OMX First North Stockholm. The IPO is planned at SEK 25 million with a anticipated pre-money valuation of SEK 350 million.

The investment offer closes 30 December 2020.

Subscription

Update 2020-12-29: As of today, we have obtained appr. SEK 20 million from 400 investors, receiving an oversubscription of 33%. We would like to thank all participants that have placed their trust in us, the private placement is now closed.

Everyone who has signed for a subscription until now will receive the asked amount of shares. Settlement note with further instructions will be sent out to all at the beginning of January 2021.

Update 2020-12-14: As of today, we have obtained SEK 15 million from 270 investors. We are delighted and grateful for the trust placed in us. Since we have reached full subscription, the board has decided to accept an oversubscription of 20%, bringing the total issued value up to SEK 18 million.

Kallelse till extra bolagsstämma (EGM) den 9 mars 2021

Conax Group AB (publ), 559211-2600 (“Conax”), kallar härmed till extra bolagsstämma den 9 mars 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Conax välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Huvudpunkter på bolagsstämman är (komplett kallelse finns som pdf nedan):

Punkt 6

Beslut om ny bolagsordning till följd av förvärvet av Vopy AB

Punkt 7

Inval av Tommy Sunesson och Gunnar Bylund (styrelseledamöter i nuvarande Vopy AB)

Punkt 8

Beslut om nyemission av högst 90 544 189 aktier som likvid för förvärvet av Vopy AB.

Punkt 9

Beslut om övertagande av befintliga optionsprogram i Vopy AB

Punkt 10

Beslut om nytt incitamentsprogram i Conax riktat till nyckelpersoner, ledning och styrelse

Gunnar Bylund (f 1975)

Civilingenjör, master Computer Science. Stor erfarenhet av att leda och utveckla mjukvaruorganisationer med hög teknisk kompetens. Utgör en brygga mellan teknik, medarbetare och kunder.

Tommy Sunesson (f 1961)

Mångårig entreprenör. Arbetar idag som investerare och rådgivare i bolagsfrågor. Har byggt företag från grunden till 100-tals anställda, väl insatt i vad klokt ledarskap och entreprenörsskap kräver.

Ladda ned kallelsedokument

Kallelse till extra bolagsstämma (EGM) den 18 december 2020

Conax Group AB (publ), 559211-2600 (“Conax”), kallar härmed till extra bolagsstämma den 18 december 2020.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Conax välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare med minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Huvudpunkter på bolagsstämman är (komplett kallelse finns som pdf nedan):

Punkt 6

Beslut om styrelsearvode på årsbasis (kalenderår) med 100.000 kr till styrelseordföranden och med 50.000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

Punkt 7

Nuvarande styrelseledamot Marlene Julo har förklarat sig ej stå till förfogande som styrelseledamot efter stämman. Aktieägare representerande ca 65% av rösterna i bolaget har till styrelsen föreslagit nyval av Hellen Wohlin Lidgard samt Stein Erik Nordmo som ordinarie kandidater intill slutet av nästa årsstämma.

Hellen Wohlin Lidgard (f 1969)

Civilingenjör i elektroteknik och specialiserad på dataanalys, AI och SaaS-bolag med lång erfarenhet från skalbara tech-bolag. Medgrundare och styrelseordförande i analysbolaget Yellow Elk samt styrelseledamot i det ledande medicinteknikbolaget Prismatic Sensors och styrelseordförande och partner på Ceres Advisors AB. Även tidigare styrelseledamot för sjunde AP-fonden.

Stein Erik Nordmo (f 1966)

Lång erfarenhet från olika positioner inom Telenor-koncernen, bl.a. som vice VD Telenor Financial Services AS samt investeringsansvarig i Telenor New Business och Telenor Innovasjon AS. Stein Erik har arbetat på Telenor AS i över 20 år och varit ansvarig för det team som har byggt upp Telenor Financial Services som implementerat mobila finanstjänster i bl.a. Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Malaysia. En verksamhet som idag har mer än 20 miljoner aktiva kunder.

Ladda ned kallelsedokument